01Dec

December 01 2021- at4:30 pm GMT+0800

Live webinar: 10.30 am – 11.45 am (Hanoi), December 1st, 2021

(the webinar will be broadcast in English and Vietnamese)

View the program

Chào mừng và giới thiệu Ông Richard Simonaitis, Giám đốc Điều hành, AEGIC

5.25: Tổng quan về nguồn cung và phân phối của Úc, tập trung vào lúa mì và lúa mạch, bao gồm đánh giá hoạt động xuất khẩu sang Việt Nam và Đông Nam Á Ông Lloyd George, Giám đốc Điều hành, Ag Scientia

16.15: Tối ưu hóa khẩu phần ăn của đàn lợn bằng cách sử dụng lúa mạch xuyên suốt chu kỳ tăng trưởng của chúng Ông Tony Edwards, Chuyên gia tư vấn dinh dưỡng cho đàn lợn, AEGIC

44.35: Tận dụng lúa mạch để làm lợi thế trong thời gian thử thách TS Megan Edwards, Quản lý Điều hành, Công ty TNHH Feed for Thought

1.05.59: PHIÊN HỎI ĐÁP

Welcome and introduction Richard Simonaitis, Chief Executive Officer, AEGIC

5.25: Australian S&D overview with a focus on wheat and barley, including review of exports to Viet Nam and SEA, Lloyd George, Executive Manager, Ag Scientia

16.15: Optimising the diets of pigs using barley through their growth cycle Tony Edwards, Pig technical consultant

44.35: Using barley to our advantage in challenging times Dr Megan Edwards, Owner/Director, Feed for Thought Company Limited

1.05.59: Q&A PANEL SESSION