Extracting full value from alternative Australian feed grains for swine (Thailand webinar)

การสกัดคุณค่าเต็มจากอาหารธัญพืช ออสเตรเลียทางเลือกสำหรับสุกร

Extracting full value from alternative Australian feed grains for swine

วันที่:              วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
Date:             3 February, 2021

เวลา:             10:30น.- 12:00น. (Bangkok time)
Time:            10:30am-12pm (Bangkok time)

สถานที่:         การสัมมนาทางเว็บผ่านซูม
Location:      Zoom webinar

ค่าใช้จ่าย:     ไม่มีค่าใช้จ่าย
Cost:             No charge

การสัมมนาทางเว็บครั้งนี้มุ่งไปยังผู้จัดการอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ นักโภชนาการด้านอาหาร
ธัญพืชสำหรับสัตว์ ผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงสุกร บริษัทผลิตเอ็นไซม์ ผู้นำเข้าอาหารธัญพืชสำหรับสัตว์ ผู้จัดส่งธัญพืชให้แก่โรงงานผลิตอาหารสัตว์ การเก็บรักษาธัญพืชและผู้จัดการธัญพืช ผู้แทนจากองค์กรวิทยาศาสตร์และหน่วยงานรัฐบาล

This webinar is aimed at feed milling managers, feed grain nutritionists, swine husbandry specialists, enzyme companies, key importers of feed grain, grain traders supplying feed mills, grain storage and handlers, representatives from scientific organisations and government agencies.

Program

Time Activity Presenter/job title/company
10:30am Welcome and Introduction

การกล่าวต้อนรับและ

การแนะนำตัว

Mary Raynes: Barley Markets Manager, AEGIC

เมรี่ เรนส์:

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดข้าวบาร์เลย์

ศูนย์นวัตกรรมการส่งออกธัญพืช

ออสเตรเลีย (AEGIC)

10:40am Official Opening

พิธีเปิดเป็นทางการ

Ms Karen Surmon: Trade Commissioner & Counsellor (commercial), Thailand, Austrade

คุณเร็น เซอร์มอน:

หัวหน้าสำนักงานการค้า &

ผู้ให้คำปรึกษา (เชิงพาณิชย์)

ประเทศไทย (ออสเทรด)

10:50am Production and availability of Australian wheat, barley and sorghum, 2020/21

ผลผลิตและข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์และข้าวฟ่างของออสเตรเลียที่มีอยู่ในปี 2563/64

Mary Raynes: Barley Markets Manager, AEGIC

เมรี เรนส์:

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดข้าวบาร์เลย์

ศูนย์นวัตกรรมการส่งออกธัญพืชออสเตรเลีย (AEGIC)

11am Extracting full value from alternative Australian feed grains for swine for feed millers and feed nutritionists.

การสกัดคุณค่าเต็มจากอาหารธัญพืชออสเตรเลียทางเลือกสำหรับสุกร

Mr Tony Edwards:
Feed Consultant, AEGICนายโทนี เอ็ดเวิร์ดส:ผู้ให้คำปรึกษาด้านอาหารสัตว์ศูนย์นวัตกรรมการส่งออกธัญพืชออสเตรเลีย (AEGIC)
11:30am Question and answer panel session

ช่วงคำถามคำตอบจากคณะผู้บรรยาย

MC – Mr Richard Simonaitis: CEO, AEGIC

ผู้ดำเนินรายการ – นายริชาร์ด เอ็ดเวิร์ด:

ประธานกรรมการบริหาร

ศูนย์นวัตกรรมการส่งออกธัญพืชออสเตรเลีย (AEGIC)

 

Mr Tony Edwards, swine nutritionist technical consultant, AEGIC

นายโทนี เอ็ดเวิร์ดส:

ผู้ให้คำปรึกษาทางเทคนิคของ

นักโภชนาการสำหรับสุกร

ศูนย์นวัตกรรมการส่งออกธัญพืชออสเตรเลีย (AEGIC)

 

Dr. Pairat Srichana

Senior Vice President of Feed Technology Office,

CPF (Thailand) Public Company Limited.

ดร. ไพรัตน์ ศรีชนะ

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

สายงานฝ่ายวิชาการอาหารสัตว์บก

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

11:55am Thank you and close

ขอบคุณและปิดการสัมมนา

Mary Raynes, Barley Markets Manager, AEGIC

เมรี เรนส์:

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดข้าวบาร์เลย์

ศูนย์นวัตกรรมการส่งออกธัญพืชออสเตรเลีย (AEGIC)

Speaker profiles

เมรี่ เรนส์ (Mary Raynes)
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดข้าวบาร์เล่ย์ของ
AEGIC

เมรี่ เรนส์มีหน้าที่รับผิดชอบโปรแกรมข้อมูลเชิงลึกด้านตลาดข้าวบาร์เล่ย์ของ  AEGIC

โปรแกรมนี้มุ่งที่จะระบุคุณสมบัติของข้าวบาร์เล่ย์ที่เป็นที่ต้องการของลูกค้าข้าวบาร์เล่ย์ในออสเตรเลีย ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากโปรแกรมนี้จะช่วยอุตสาหกรรมธัญพืชออสเตรเลียในการผสมพันธุ์ การปลูกและการจัดหาธัญพืชมีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

คุณเรนส์มีประสบการณ์กว้างขวางด้านธัญพืชและพืชตระกูลถั่วทั่ววงการอุตสาหกรรมธัญพืชออสเตรเลีย และในด้านความเหมาะสมของธัญพืชเหล่านั้นสำหรับตลาดส่งออก

ความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของเธอเกี่ยวกับอุตสาหกรรมธัญพืชออสเตรเลียจากการผลิตถึงความต้องการของลูกค้านั้นได้รับการสั่งสมจากการทำงานให้กับองค์กรการค้าธัญพืชออสเตรเลีย (Grain Trade Australia) องค์กรพืชตะกูลถั่วออสเตรเลีย (Pulse Australia) และรัฐบาลรัฐวิกตอเรีย

Mary Raynes is responsible for AEGIC’s barley market insights program.

The program aims to identify the barley quality attributes preferred by customers of Australian barley. The information gathered from the program assists the Australian grains industry to breed, grow and supply grain that meets the quality requirements of consumers.

Ms Raynes has extensive experience in cereals and pulse crops across the Australian grain industry and their suitability for export markets.

Her wealth of knowledge and understanding of the Australian grains industry from production to customer requirements has been built from working for Grain Trade Australia, Pulse Australia and the Victorian Government.

 

โทนี่ เอ็ดเวิร์ดส์ (Tony Edwards)
ที่ปรึกษาด้านเทคนิคเกี่ยวกับสุกรของ
AEGIC

นายโทนี่ เอ็ดเวิร์ดส์เป็นนักโภชนาการสัตว์ชาวออสเตรเลีย เขามีความเกี่ยวข้องกับวงการธุรกิจอาหารสัตว์ การผลิตปศุสัตว์ การวิจัยและการฝึก อบรมด้านอุตสาหกรรมเป็นเวลาร่วม 45 ปี

โทนี่เคยดำรงตำแหน่งอาวุโสหลายตำแหน่งในบริษัทสำคัญๆหลายบริษัท รวมถึงบริษัทเอลเดอร์ส (Elders) และบริษัทบันจ์ (Bunge)

ในปีพ.ศ. 2537 โทนี่ได้ก่อตั้งธุรกิจให้คำปรึกษาของเขาเอง ชื่อ ACE Livestock Consulting Pty Ltd ปัจจุบัน เขาให้คำปรึกษาแก่อุตสาหกรรมสุกรออสเตรเลียประมาณหนึ่งในสาม รวมทั้งลูกค้าในนิวซีแลนด์และเอเชีย

โทนี่มีประสบการณ์กว้างขวางด้านโภชนาการสัตว์และการผลิตอาหารสัตว์ทั่วไปหลายสายพันธุ์และได้รับความยกย่องนับถืออย่างสูงในด้านความสามารถในการย่นย่อการค้นพบมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติ

โทนี่ได้ให้คำปรึกษาอย่างกว้างขวางทั่วเอเชีย (ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ฟิลิปปินส์ เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดียและปากีสถาน) สำหรับบริษัทต่างๆ เช่น  ดีเอสเอ็ม (DSM). ออลเทค (Alltech). ไบโอมิน (Biomin), ดูป็องต์ (Dupont) และอดิสสิโอ (Adisseo) ปัจจุบันนี้ เขากำลังเสนอหลักสูตรนานาชาติระยะห้าวันภายใต้เรื่องโภชนาการสุกรและการจัดการสำหรับกลุ่ม  Progressus ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในประเทศไทยและเป็นวิทยากรประจำในการประชุมเรื่องคุณภาพอาหารสุกรที่บริษัท Asian Agribusiness Media Pty Ltd เป็นผู้ดำเนินการ

Mr Tony Edwards is an Australian animal nutritionist who has been involved in commercial animal feed, livestock production, research and industry training for the past 45 years. 

Tony has held senior positions at several major companies, including Elders and Bunge.

In 1994 Tony established his own consulting business – ACE Livestock Consulting Pty Ltd. He currently consults to approximately one third of the Australian pig industry, as well as clients in New Zealand and Asia.

Tony has acquired broad experience in animal nutrition and production across many species and is highly regarded for his ability to condense research finding into applied practical technology. 

Tony has consulted widely throughout Asia (Japan, Korea, China, Philippines, Vietnam, Malaysia, Indonesia, India and Pakistan) for companies such as DSM, Alltech, Biomin, Dupont and Adisseo. He currently delivers a five-day international course in Pig Nutrition and Management for the Progressus Group out of Ketasart University, Thailand and regularly contributes to the Pig Feed Quality Conference run by Asian Agribusiness Media Pty Ltd.

 

Dr. Pairat Srichana
Senior Vice President of Feed Technology Office,
CPF (Thailand) Public Company Limited.

ดร. ไพรัตน์ ศรีชนะ

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

สายงานฝ่ายวิชาการอาหารสัตว์บก

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Education: Doctoral of Animal Science, University of Missouri-Columbia, USA. Master of Animal Nutrition, Kasetsart University, Thailand. Bachelor of Animal Science Prince of Songkla University, Thailand.

การศึกษา: สัตวศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมิสซุรี-โคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา

โภชนาการสัตว์มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย และ

สัตวศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย

Expertise: Animal Nutrition (Swine and Poultry), Feed Formulation, Feed Management, Animal Feed Products Research and Innovation.

ความเชี่ยวชาญ: โภชนาการสัตว์ (สุกรและสัตว์ปีก) สูตรอาหารสัตว์

การจัดการอาหารสัตว์ การวิจัยและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์

 

ริชาร์ด ไซมอนไนทิส (Richard Simonaitis)
ประธานกรรมการบริหาร
ศูนย์นวัตกรรมการส่งออกของธัญพืชออสเตรเลีย

ริชาร์ด ไซมอนไนทิส มีประสบการณ์กว้างขวางด้านอุตสาหกรรมที่เน้นการส่งออกโภคภัณฑ์

เคยทำงานในหน้าที่โลจิสติกส์และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมแร่เหล็กและในหน้าที่

การบริหารจัดการอาวุโสในอุตสาหกรรมธัญพืชในการดำเนินการโลจิสติกส์และการตลาดและการค้า

ริชาร์ดมีประวัติผลงานการเป็นผู้นำคณะทำงานและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ด้วยการสร้างเสริม

วัฒนธรรมผลการปฏิบัติงานสูงและมีประสิทธิภาพ ริชาร์ดทำงานกับกลุ่มซีบีเอช เป็นผู้นำ

ทีมสะสม (Accumulations Team) แห่งชาติเป็นเวลาห้าปี เขามีความเข้าใจแข็งแกร่งด้าน

ผู้ปลูกธัญพืช อุตสาหกรรมธัญพืชทั่วออสเตรเลียและตลาดที่ขายธัญพืชออสเตรเลีย นอกจากนี้

ริชาร์ดยังมีประสบการณ์ระดับสากลด้านการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานธัญพืชหลายแห่ง

ในประเทศอินโดนีเซีย ริชาร์ดเป็นอดีตประธานหน่วยงานดูแลที่พักแบบโฮสเต็ลของโรงเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายในชนบท

เป็นสมาชิกคณะกรรมการชุดแรกของโครงการสร้างสมรรถนะสถาบันธัญพืช ออสเตรเลีย

สมาชิกมูลนิธิผู้นำชนบทออสเตรเลีย สมาชิกสถาบันกรรมการบริษัทออสเตรเลีย

และได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออสเตรเลีย เขาอยู่ในคณะ

กรรมการการค้าธัญพืชออสเตรเลียและการค้าและการเข้าถึงตลาด สภาการจัดประเภทข้าวสาลี

ออสเตรเลียตามคุณภาพของข้าวสาลีและเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมการเข้าถึงตลาด

ของอุตสาหกรรมธัญพืช

Richard Simonaitis has broad experience in export-focused commodities industries, having worked in logistics and product quality roles in the iron ore industry and in senior management roles in the grain industry across logistics, operations and marketing and trading.

Richard has a track record of leading teams and effecting change by fostering an effective and high performing culture.

With the CBH Group, Richard led the national Accumulations Team for five years.

He has a strong understanding of grain growers, the grains industry across Australia and of the markets Australian grain is sold into. Richard also has international experience developing a number of grain infrastructure projects in Indonesia.

Richard is an inaugural board member of the Australian Grains Institute capacity building project, a fellow of the Australian Rural Leadership Foundation, a Member of the Australian Institute of Company Directors and has a Graduate Certificate in Business with the University of Western Australia. He is on the Grain Trade Australia Trade and Market Access Committee, the Wheat Quality Australia Wheat Classification Council and is part of the Grains Industry Market Access Forum.

 

นางแคเรน เซอร์มอน (Karen Surmon)
ทูตพาณิชย์และที่ปรึกษา (การพาณิชย์)
สำนักงานการพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลีย (ออสเทรด)
สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ

นางแคเรน เซอร์มอนมีประสบการณ์ทำงานและอาศัยอยู่ในประเทศจีน สิงคโปร์ และไทยเป็นเวลานานกว่า 15 ปี  โดยผ่านการทำงานในตำแหน่งต่างๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

นางแคเรนได้เริ่มทำงาน ณ สำนักงานการพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลีย (ออสเทรด) ในปี 2013 ในตำแหน่ง State Director ของรัฐเซาท์ออสเตรเลีย ก่อนที่จะไปประจำที่เซียงไฮ้ในฐานะทูตพาณิชย์เป็นเวลา 5 ปี ในปี 2018 นางแคเรนได้ย้ายมาประจำที่กรุงเทพฯ  ณ สำนักงานของออสเทรดซึ่งตั้งอยู่ในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ร่วมงานกับออสเทรด นางแคเรนมีบทบาทในการเป็นผู้นำทีมอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน ทีมนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง และทีมอาหาร เครื่องดื่มและสินค้าอุปโภคบริโภค 

สำหรับประสบการณ์ในภาคเอกชน นางแคเรนเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดของบริษัทผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายไวน์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน และตำแหน่ง Associate ของบริษัท  Beijing Consulting Group ซึ่งในขณะที่เธอดำรงตำแหน่งดังกล่าว เธอยังได้ร่วมก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าออสเตรเลีย จีน (the Australia China Alumni Association) นางแคเรนยังมีประสบการณ์ในภาคการศึกษา โดยเธอเคยปฏิบัติงานด้านประสานงานระหว่างประเทศ รับสมัครนักศึกษา พัฒนาธุรกิจและบริหารงานศิษย์เก่า ณ มหาวิทยาลัยเซาท์ออสเตรเลียด้วย

นางแคเรนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านธุรกิจระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยฟลินเดอร์ส และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Certificate) ด้านการตลาดระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยเซาท์ออสเตรเลีย เธอสามารถพูดภาษาจีนกลางได้อย่างชำนาญ และได้รับประกาศนียบัตรภาษาจีนกลางจาก the Beijing University of International Business and Economics  ในปี 2004 และ Beijing Second Foreign Languages Institute ในปี 1996 ซึ่งเธอได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากสมาคมศิษย์เก่าออสเตรเลีย จีน

นางแคเรนสมรสกับโค้ชทางด้านสุขภาพและมีลูกสาวสองคนอายุ 10 ปีและ 12 ปีซึ่งทั้งคู่เกิดในประเทศจีน

Karen has spent fifteen years living and working in China, Singapore and Thailand, spanning roles in both the public and private sector.

She joined the Australian Trade and Investment Commission (Austrade) in 2013. She was Austrade’s State Director for South Australia before commencing a five year posting in Shanghai as Trade and Investment Commissioner. In 2018 she relocated to Bangkok where she is based at the Australian Embassy. Over the past eight years she has led teams in Infrastructure, Advanced Manufacturing Technology & Innovation plus F&B and Consumer.

Karen’s private sector roles include Brand and Communications Manager with China’s largest wine importer and distributor, and Associate with Beijing Consulting Group, where she was co-founder of the Australia China Alumni Association. Karen has also worked extensively in the education sector, holding roles in international relations, student recruitment, alumni and business development at the University of South Australia.

Karen has a Graduate Certificate in International Marketing from the University of South Australia and a Bachelor of International Business from Flinders University. A fluent Mandarin speaker, her Chinese qualifications include Mandarin language certificates from the Beijing University of International Business and Economics (2004) and Beijing Second Foreign Languages Institute (1996), both under scholarships from the Australia China Council.

Karen is married to a wellness coach, and has two daughters – 10 and 12 – who were born in China.

More information

อุตสาหกรรมธัญพืชออสเตรเลียเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ของเรากับผู้ผลิตอาหารสัตว์
นักโภชนาการอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมเอ็นไซม์ไทย
เรามีความยินดีขอเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนาทางเว็บในหัวข้อเรื่องคุณค่าขอของอาหารธัญพืชออสเตรเลียสำหรับสุกร

The Australian grains industry values our relationships with feed millers, feed nutritionists, and the enzymes industry in Thailand. We are hosting a webinar aimed at Thai customers on extracting full value from alternative Australian feed grains for swine, and we invite you to participate.

การสัมมนาทางเว็บครั้งนี้จะเกี่ยวกับภาพรวมของการผลิตและการมีอยู่ของธัญพืชออสเตรเลีย
สำหรับปี 2020/21 ซึ่งรวมถึงข้าวสาลี ข้าวบาร์เล่ย์และข้าวฟ่าง การนำเสนอประเด็นสำคัญทาง
เทคนิคจะรวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทางเลือกวัตถุที่ใช้แทนอาหารธัญพืชสำหรับสุกร โดยการ
เปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการและการใช้เอ็นไซม์ให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ นอกเหนือจากการคำนวณราคาเงาสำหรับการปันส่วนอาหารสัตว์

This webinar will involve an overview of the 2020/21 availability and production of Australian grains, including wheat, barley and sorghum. A keynote technical presentation will include insights into alternative feed grain substitution for swine, comparing their nutritional value and optimising enzyme use, in addition to calculating shadow pricing for feed rations.

การสัมมนา “คำถามและคำตอบ” จะรวมถึงการอภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าและข้อดีด้านโภชนาการของการใช้
ข้าวบาร์เล่ย์ตามสูตรการปันส่วนอาหารสำหรับสุกรด้วย หัวข้อเพิ่มเติมจะรวมถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
ที่มีผลกระทบต่อการลงมติเกี่ยวกับสูตรอาหารสัตว์ การเก็บรักษาและการจัดการธัญพืช การจัดการกับระดับ
พลังงานของข้าวบาร์เล่ย์เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารธัญพืชอื่นๆ
การได้รับประโยชน์จากกรดอะมิโนและการสกัดคุณค่าเต็ม
ของสารประกอบเส้นใยของข้าวบาร์เล่ย์

A “question and answer” panel session will include discussion on the nutritional value and merits of using barley in ration formulations for swine. Additional topics will include the economic factors impacting decision making for feed formulations, storage and handling of grains, dealing with barley’s energy levels compared to other feed grains, taking advantage of amino acids, and extracting the full value of fibre compounds of barley.